Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi nyilatkozattalaz adatkezelő tájékoztatja a www.fh-photo.eu honlap látogatóit és felhasználóit (továbbiakban felhasználók) az általa végzett adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatról. A honlap használatának során a felhasználók elfogadják jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket és kijelentik, hogy önkéntes hozzájárulással adtak meg személyes adatokat árajánlat kérés céljából, illetve egyéb kapcsolatteremtési célból.

Adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Adatkezelő neve: Fleck Gábor e.v.
Székhelye: 9400 Sopron, Besenyő u. 14/a
Adószám: 68937045-2-28
E-mail: info@fh-photo.eu
Telefonszám: +36 30 901 35 41

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetőségei:

1. Adatfeldolgozó neve: Fleck Gábor e.v.
Székhelye: 9400 Sopron, Besenyő u. 14/a
Adószám: 68937045-2-28
E-mail: info@fh-photo.eu
Telefonszám: +36 30 901 35 41
Adatfeldolgozási tevékenysége: árajánlatkérés és kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok, céges e-mailre (info@fh-photo.eu) beérkező személyes adatok feldolgozása.

2. Adatfeldolgozó neve: Google LLC
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Weboldal: https://www.google.com/
Adatfeldolgozási tevékenység: weboldal látogatási adatok elemzése (Google Analytics)
A Google Inc. harmadik országban található adatfeldolgozónak minősül.
Ugyanakkor – a The Rocket Science LLC-hez hasonlóan – Privacy Shield alá tartozó szervezetnek tekinthető, illetve emellett a Google a Privacy Shield elődjének tekinthető Safe Harbour határozati szervezet volt. Erre tekintettel a Google Inc. harmadik országban található adatfeldolgozó igénybevételére az Infotv. 8. §-ával összhangban kerül sor.

3. Adatfeldolgozó neve: Magyar Hosting Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.
E-mail: info@mhosting.hu
Telefon: +36 1 700 2323
Weboldal: https://www.mhosting.hu/
Adószám: 23495919-2-41
Adatfeldolgozási tevékenysége: tárhely szolgáltatás, rendszernaplók
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1 bekezdés) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi törvény rendelkezései jelentik.

Weboldalunkat látogató az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, az Adatkezelő honlapjának használatával, személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. a 14. életévét betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képvisleőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú személy önállóan adhat hozzájárulást a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képvisleőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Ajánlatkérés során a következő személyes adatok megadása szükséges:

  • Név
  • E-mail cím
  • esküvő időpontja
  • esküvő helyszíne
  • Üzenet

Az adatkezelés célja:
Az adatok kezelésének célja saját marketing tevékenység, árajánlat, egyéb kapcsolatfelvétel.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, így a felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó az árajánlat vagy a honlapon keresztül kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatai törlését nem kéri.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbításról, nyilvánosságra hozataltól, törlésről vagy megsemmisítésről, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.
A kezelt adatokat kizárólag adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A felhasználók jogai a kezelt adataikkal kapcsolatban:
A felhasználó hozzájárulását bármikor ingyenesen, indoklás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@fh-photo.eu e-mail címen. Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően a felhasználó adatait haladéktalanul törli. A felhasználó bármikor kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. A tájékoztatás kéhető e-mailben a info@fh-photo.eu e-mail címen, a személyazonosság igazolásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Imformációszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
E-mail: ugyfelszogalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400